Privacyverklaring

C.S.V. Ichthus Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

C.S.V. Ichthus Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Onderwijsinstelling
 • Studie en aanvangsjaar
 • Adresgegevens
 • Adresgegevens ouders
 • Telefoonnummer ouders
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

C.S.V. Ichthus Rotterdam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Kerkgenootschap

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

C.S.V. Ichthus Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Contactpersoon in geval van calamiteiten
 • Intern toegankelijke ledenlijst ten behoeve van het contact tussen de leden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

C.S.V. Ichthus Rotterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Lid gebonden gegevens:

Hieronder wordt verstaan: Geboortedatum, Aanvangsjaar studie, Adresgegevens, Adresgegevens ouders, contactgegevens ouders, bankrekeningnummer.

Bewaartermijn: 7 jaar na uitschrijving

Reden: Op basis van de administratieplicht zullen deze gegevens 7 jaar bewaard worden.

Contactgegevens:

Hieronder wordt verstaan: Voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

 Bewaartermijn: 7 jaar na uitschrijving

 Reden: Op basis van de administratieplicht zullen deze gegevens 7 jaar bewaard worden.

geanonimiseerde gegevens:

Hieronder wordt verstaan: Studie, onderwijsinstelling en kerkgenootschap

 Bewaartermijn: 7 jaar na uitschrijving

Reden: Deze gegevens zullen worden bewaard om het mogelijk te maken om in de toekomst een analyse te maken van het publiek en bereik van Ichthus Rotterdam. Deze gegevens zullen geanonimiseerd worden opgeslagen, waardoor ze niet meer te koppelen zijn aan een persoon.

Delen van persoonsgegevens met derden

C.S.V. Ichthus Rotterdam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. C.S.V. Ichthus Rotterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

C.S.V. Ichthus Rotterdam is aangesloten bij drie organisaties waaraan wij persoonsgegevens moeten delen om te voldoen aan onze overeenkomst. Wel te verstaan V.C.S. Ichthus Landelijk IFES en Conscribo.

 

Met V.C.S. Ichthus Landelijk delen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Met IFES delen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres


Met Conscribo delen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Onderwijsinstelling
 • Studie en aanvangsjaar
 • Adresgegevens
 • Adresgegevens ouders
 • Telefoonnummer ouders
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door C.S.V. Ichthus Rotterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens persoonlijk aanvragen bij één van de bestuursleden of een verzoek sturen naar bestuur@ichthusrotterdam.nl. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. C.S.V. Ichthus Rotterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

C.S.V. Ichthus Rotterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van de bestuursleden via bestuur@ichthusrotterdam.nl